…a nakonec pár pojmů v tomto dokumentu zmiňovaných

Spadávka, ořezové značky, zrcadlo sazby

geometrie stránky

Interference s tiskovým rastrem

interference s tiskovým rastrem

Na obrázku jsou tenké linky s 20procentním krytím barvou a výsledek po rastrovámí autotypickým rastrem. Žlutě je naznačen rastrový bod odpovídající krytí linky (20%), šedě je naznačena předpokládaná linka, černě průnik rastru s linkou. To je přesně to, co bude vytištěno. Všimněte si, že některá linka nemusí být dokonce vytistěna vůbec (na obrázku dvě krajní), ostatní jsou tištěny zpravidla jenom zčásti. Sázíte-li např. mřížku poznámkového bloku, uvědomte si, že tento efekt se může opakovat v obou rovinách. V sazbě pak vzniká dojem pravidelného mizení a zjevování se obrazu.

Slučování průhledností

Průhlednost je v současných dokumentech relativně novým pojmem. Díky jeho novotě a časté neznalosti tvůrců o chování objektů s tímto atributem dochází poměrně často k chybám v tisku, ačkoliv data na obrazovce vypadají v pořádku. Sloučením průhledností na úrovni aplikace, zpravidla na výstupu, se dosáhne vysoké (nikoliv však absolutní) konzistence mezi zobrazením na monitoru a finálním výstupním zařízením (CTP či osvitová jednotka). Technicky jsou data průhledných objektů zrastrována, aby mohl být požadovaný efekt realizován. Slušnější aplikace dodají původně vektorovým objektům vektorovou masku, ty jednodušší se tím leckdy nezabývají. Uvědomte si, že zrastrovaná data se pak leckdy chovají jinak, než ta původní – vektorová, a přizpůsobte tomu i styl práce s průhlednostmi. Nejlepším způsobem, jak se problémům z průhledností vyhnout je výstup přes PostScriptový soubor (jenž pojem průhlednost nezná a proto ji slučuje podle nastavení v tiskovém dialogu) a následnou distilací.

ICC profil (International Color Consortium)

Zjednodušeně řečeno - ICC profil je soubor popisující barevné zobrazovací možnosti vstupního či výstupního zařízení nebo média. Úkolem profilů je zajistit, aby barevná věrnost motivu byla ze stejných dat zobrazována na různých zařízeních či médiích vždy, pokud možno, co nejpřesněji.

OPI (Open Pre-press Interface)

OPI v PDF dokumentu je informace o umístění odkazovaného obrázku v tiskovém rozlišení na (zpravidla) lokálním disku. Slouží RIPu při zpracování dokumentu k výměně vloženého náhledového obrázku za obrázek ve vysokém, tiskovém rozlišení.

Při generování tiskového PDF je však třeba zajistit, aby se jeho součástí stal vložený obrázek ve vysokém rozlišení i fyzicky. Při nesprávně nastaveném výstupním profilu PDF může dojít k situaci, že namísto samotného obrázku je do dokumentu umístěn jen jeho náhled a OPI informace, nebo samotný obrázek v tiskovém rozlišení s informací OPI. V prvním případě je to zcela špatně – buďto nebude dokument na RIPu zpracován vůbec a bude generována chyba, nebo zpracován bude s hodně špatným náhledem. V případě druhém, kdy je fyzicky obrázek součástí PDF souboru, může být informace OPI pro RIP matoucí a může být opět generována chyba. Zkuste se ale zamyslet, co se stane, když zpracovávané PDF na osvitu odkazuje prostřednictvím OPI informace na obrázek na vašem lokálním disku v počítači, jenž se nachází na druhém konci města ;-).

RIP (Raster Image Processor)

Je to systém, který převádí vysokoúrovňové instrukce v PDF na nejnižší úroveň použitelnou pro zhotovení tiskových desek či litografií (zpravidla jednobitové rastrové soubory v rozlišení výstupního zařízení). Dříve bývaly RIPy součástí samotné osvitové jednotky, dnes jsou provozovány na samostatných výkonných počítačích.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK)

Rozšířený subtraktivní barevný model, používaný v polygrafii. Jednoduše řečeno - vhodným smícháním těchto čtyř barev (azurová, purpurová, žlutá a černá) můžeme tisknout tiskoviny pro běžné použití, plnobarevně, v dostatečné kvalitě.

Stránkové boxy

Stránkové boxy v dokumentu PDF definují rozměry stránky potřebné pro jejich zpracování zejména v tisku. Mají vždy tvar nenatočeného obdelníku či čtverce. Dokument PDF vždy obsahuje Media box, ale může obsahovat až čtyři další. Tyto boxy nejsou v základním nastavení Adobe Acrobatu vidět, ale v předvolbách lze jejich viditelnost zapnout. Každá stránka dokumentu může mít zvlášť definovány své vlastní rozměry boxů.

V tiskovém PDF dokumentu by měly být definovány Media box (ten je vždy), Bleed box a Trim box. Modernější programy to dělají automaticky. Trim box bývá definován nastavením rozměru stránky, Bleed box nastavením velikostí spadávky. Media box je definovám rozměrem stránky rozšířeném o velikosti použitých značek a jejich odsazení, popř. velikostí spadávky. Platí jednoduché pravidlo: Trim box ≤ Bleed box ≤ Media box.